Šventasis Tėvas įteikia metropolito palijų arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui SJ. Roma. 1996 m. birželio 29 d.

Atkurto VDU teologijos fakulteto pirmoji laida. Iš dešinės pirmas: fakulteto dekanas kun. Dr. V. S. Vaičiūnas. Kaunas. 1994 m.

Kauno aukštesniosios katechetų mokyklos I laida – (iš dešinės) kun. L. Jagminas SJ, kun. dr. J. Ivanauskas, kun. dr. J. Ivanauskas, kun. Dr. V. Sidaras, vysk. S. Tamkevičius SJ, kun. dr. S. V. Vaičiūnas, kun. dr. A. Jagelavičius. 1994 m.

Lietuvos katalikų mokslo akademijos XVI suvažiavimo dalyviai. Kaunas. 1991 m. birželio 12 d.

Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje. Šv. Mišių dalyviai. 1993 m.

Lietuvos Caritas organizuotos Europos Caritas regioninės konferencijos delegatai Kauno rotušėje. 1998 m. spalio 10 d.