Kardinolas Vincentas Sladkevičius – Kauno arkivyskupas metropolitas (1989 – 1996). Jo Eminencijos sutikimas Kauno geležinkelio stotyje 1988 m. liepos 7 d.

Vyskupas Sigitas Tamkevičius SJ (konsekruotas 1991 m. gegužės 19 d.)

Laisvės statulos šventinimo iškilmių dalyviai – (pirmoje eilėje iš kairės) prel. J. Jonys, vysk. J. Preikšas, kard. V. Sladkevičius, vysk. V. Michelevičius, kan. A. Dulksnys, kun. prof. V. Butkus, mons. J. Kavaliauskas. Kaunas. 1989 m. vasario 16 d.

Katalikiškojo moterų sambūrio Caritas steigiamojo suvažiavimo organizatoriai – (pirmas iš dešinės sėdi) kun. S. Tamkevičius SJ, (iš kairės antra stovi) ses. A. Pajarskaitė – Lietuvos Caritas kūrėja ir pirmoji sambūrio pirmininkė. Kaunas. 1989 m. balandžio 15 – 16 d.

Žurnalo Caritas redakcija – (iš kairės sėdi) P. Šileika (svečias), kun. S. Tamkevičius SJ, G. Damušytė (viešnia), B. Vilkaitytė, ses. G. Stanelytė, E. Žeižienė, ses. A. Pajarskaitė, M. Kontrimaitė, (iš kairės stovi) P. Plumpa, kun. L. Kunevičius, B. Vilimaitė, ses. B. Mališkaitė, kun. R. Grigas, O. Kazlienė, A. Vaitkevičius, ses. B. Briliūtė, S. Tekorienė. Kaunas. 1990 m.

Lietuvos vyskupų konferencija 1991 m. Iš kairės: Telšių vysk. A. Vaičius, vysk. R. Kriščiūnas, vysk. S. Tamkevičius SJ, kardinolas V. Sladkevičius, Vilniaus vysk. J. Tunaitis, Panevėžio vysk. J. Preikšas, vysk. V. Michelevičius.