Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų apaštalinis administratorius vyskupas Juozas Matulaitis – Labukas (1965 – 1979)

Vyskupas Romualdas Krikščiūnas. Emeritas nuo 1983 m.

Vyskupas Vladislovas Michelevičius. Emeritas nuo 1999 m.

Berlyno vyskupo kardinolo Alfredo Bengšo viešnagė Lietuvoje. Jo (sėdi centre) sutikimas Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Su svečiu – seminarijos rektorius kun. V. Butkus, vysk. J. Matulaitis – Labukas, vysk. R. Krikščiūnas, kan. N. Čėsna, kan. K. Žitkus, vysk. L. Povilionis. 1974 m.

Nepaisant sovietinės valdžios draudimų, vykdavo religinės procesijos, jaunimas aktyviai dalyvaudavo liturgijoje. Kaunas. Apie 1970 m.

Nepaisant sovietinės valdžios draudimų, vykdavo religinės procesijos, jaunimas aktyviai dalyvaudavo liturgijoje. Kaunas. Apie 1970 m.

Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos auklėtiniai ir vadovai – (iš kairės sėdi) kun. J. Žemaitis, kun. P. Tamulevičius, kun. V. Michelevičius, kun. A. Baliukonis, rektorius kun. V. Butkus, vysk. J. Matulaitis – Labukas, vysk. R. Krikščiūnas, kun. P. Bakšys, kun. S. Telksnys, kun. J. Stundžia, kun. J. Užupis. 1968 m.