Vyskupas Vincentas Brizgys 1940 m.

Kauno arkivyskupijos dekanų konferencijos dalyviai – (pirmoje eilėje iš kairės sėdi) Kauno dek. kan. F. Kapočius, prel. K. Šaulys, vysk. T. Matulionis, Kauno arkivyskupas-metropolitas J. Skvireckas, jo padėjėjas vysk. V. Brizgys, kan. P. Pauliukas, kan. P. Katela; (antroje eilėje iš kairės stovi) Kun. V. Kekys, kan. K. Jazdauskas, kun. S. Jurgelevičius, kun. V. Byla, kan. P. Janulaitis, kun. A. Tvarijanavičius, kun. J. Gronskis, ark. sekret. kan. M. Gandaravičius, kun. J. Gėgžna ir kt. 1943 m.

Adelė Dirsytė (1909-1955). Kankinė už tikėjimą. 2000 m. pradėta beatifikacijos byla.

Elena Spirgevičiūtė (1924-1943). Žuvo gindama skaistybę. 2000 m. pradėta beatifikacijos byla.

VDU Teologijos fakulteto teologijos ir kanonų skyriaus XVIII laida. 1944 m.