Kauno arkivyskupas metropolitas J. Skvireckas 1934m. vasario 20 – 22 d. Kauno metropolinės kunigų seminarijos salėje sušaukė diecezinį sinodą.

Vytauto Didžiojo karo muziejaus pašventinimo iškilmėse 1934 m. vasario 16 d. prakalbą sako prel. B. Čėsnys.

Bažnytinio meno muziejaus atidarymo iškilmių dalyviai – (pirmoje eilėje) gen. S. Raštikis, prel. Prof. B. Čėsnys, kan. A.Sabaliauskas, muziejui padovanojęs vertingą religinio liaudies meno rinkinį, švietimo ministras K. Šakenis (pirmas iš dešimties). Kaunas. 1935 m.

Pagal architekto K. Reisono projektą statomi Kauno arkivyskupijos rūmai.

Pirmojo tautinio Eucharistinio kongreso dalyviai žengia Parodos kalnu. Kaunas. 1934 m.

Lietuvos katalikų mokslo akademijos suvažiavimo dalyviai – (prezidiume, iš kairės) dr. A. Juška, vysk. V. Borisevičius, dr. K. Pakštas, prof. P. Dovydaitis, vysk. M. Reinys, vysk. J. Kukta, arkivysk. J. Skvireckas, vysk. J. Staugaitis, prof. Čepinskas, A. Stulginskis; (sekretoriate) dr. I. Skrupskelis, P. Mantvydas. Kaunas. 1933 m.