Lietuvos bažnytinė provincija buvo įkurta 1926 m. balandžio 4 d. popiežiaus Pijaus XI konstitucija „Lituanorum gente“.

Šventasis Tėvas Pijus XI – Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrėjas.

Lietuvos bažnytinės provincijos ganytojai – (iš kairės sėdi) Vilkaviškio vyskupas A. Karosas, Kauno arkivyskupas J. Skvireckas, Telšių vyskupas J. Staugaitis. Kaunas. 1926 m.

Palaimintasis Jurgis Matulaitis, arkivyskupas, apaštalinis vizitatorius Lietuvai, organizavęs Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimą.

Kauno arkivyskupo J. Skvirecko ingreso iškilmių dalyviai – (pirmoje eilėje) prelatai A. Grigaitis, A. Faidutti, J. Mačiulis – Maironis, vyskupai K. Paltarokas, A. Karosas, arkivyskupai P. Karevičius, J. Matulaitis, J. Skvireckas, Lietuvos ministras pirmininkas L. Bistras, vyskupai J. Staugaitis, J. Kukta, M. Reinys, (kitose eilėse) J. Naujalis, generolas V. Nagys, kanauninkas J. Tumas – Vaižgantas, prelatas A. Jakštas – Dambrauskas, K. Jokantas, A. Tumėnas, Z. Starkus, M. Galdikienė ir kt.

Arkivyskupas – metropolitas Juozapas Skvireckas – pirmasis Kauno arkivyskupijos ordinaras (1926 – 1944).